Konsekwencje niezgłoszenia wynajmu mieszkania do US

21 września 2016

Dochody z najmu mieszkania dla właściciela lokalu stanowią zysk, jednak należy pamiętać, że jednocześnie podlegają opodatkowaniu. Za brak zgłoszenia takich dochodów w urzędzie skarbowym podatnikowi grożą kary. Sprawdź konsekwencje czekają za niezgłoszenie wynajmu lokalu w US.

Rozpoczynając wynajem własnego mieszkania, podatnik ma obowiązek zgłoszenia takiej czynności do urzędu skarbowego. Dodatkowo powinien dokonać wyboru formy opodatkowania. Może zdecydować się na ryczałt ewidencjonowany ze stawką 8,5% lub na opodatkowanie na zasadach ogólnych ze stawką podatku 18 lub 32%.

Ile czasu jest na zgłoszenie wynajmu?

Rozpoczynając wynajem, podatnik ma czas na zgłoszenie tego do US do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął on swój pierwszy przychód z tytułu najmu. Zgłoszenie wynajmu można zrealizować na specjalnym druku oświadczenia lub w formie samodzielnie wykonanego pisma.

Nieudokumentowane dochody

W sytuacji, gdy do urzędu skarbowego dotrą informacje na temat podatnika, który osiąga dochody z najmu i ich nie zgłosił do opodatkowania, ten jest zobowiązany do opłacenia podatku wraz z zaległymi odsetkami. Dodatkowo oprócz tego takiemu podatnikowi grożą kary określone w Kodeksie karnym skarbowym. Konsekwencje, jakie spotkają podatnika niewywiązującego się z obowiązków fiskalnych, zależą od wysokości niezapłaconego podatku i od tego, czy US uzna określoną winę za wykroczenie skarbowe, czy za przestępstwo.

Progi wykroczenia

W prawie skarbowym, podobnie jak w prawie cywilnym, został określony próg ustawowy. Za wykroczenie zostaje uznany czyn, na skutek którego kwota uszczuplonego podatku nie przekroczy pięciokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym próg ustawowy został ustalony w następujących wysokościach:

  • w 2014 roku – 8400 zł,
  • w 2015 roku – 8750 zł,
  • w 2016 roku – 9250 zł.

Kara za wykroczenie skarbowe

Wykroczenie skarbowe jest karane mandatem, jego maksymalna wysokość została ustalona na dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wielkość mandatu karnego kształtuje się następująco:

  • w 2014 roku – 3360 zł,
  • w 2015 roku – 3500 zł,
  • w 2016 roku – 3700 zł.

Czynny żal

Na łagodniejsze potraktowanie przez urząd skarbowy może liczyć podatnik, który sam zgłosi fakt niepłacenia podatku od najmu do urzędu. Osoba, która zgłosi ukrywane dochody i ujawni okoliczności swojego wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, może być potraktowana jako podatnik uznający swój czynny żal. W takim przypadku, podatnik musi zapłacić wymagalny podatek wraz z odsetkami, a następnie poczekać na to, czy US odstąpi od wymierzenia kary i nałożenia grzywny.